• Κώδικας Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου (1992), Τόμος 51ος , σελ. 302-6: Όροι αμοιβής και εργασίας στον Ιματισμό.
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 49/1993, Τεύχος 1179, σελ. 528: Συλλογική Σύμβαςη Εργασίας 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού χονδρικής και λιανικής πωλήσεως κρέατος, σφαγμένων πουλερικών και κουνελιών όλης της χώρας' (Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 11/9.4.93)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 49/1993, Τεύχος 1186, σελ. 1017, σελ. 1017-8: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων επιχειρήσεων ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων' (Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 97/10.8.93)
 • Επιθεώρηση Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου (1993), Τόμος 27ος , σελ. 979: Διαιτητική Απόφαση 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στην εταιρεία ΕΛΒΙΠΥ Α.Ε. (Πράξη καταθέσεως στην Υποδ/ση Επιθ/σης Εργασίας Πειραιά 2/27.5.1993
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 49/1993, Τεύχος 1184, σελ. 869-70: Διαιτητική Απόφαση, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αργυροχρυσοχοίας όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 13/20.7.1993)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 49/1993, Τεύχος 1188, σελ. 1131: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Αθηνών' (Πράξη καταθέσεως Επιθ/σεως Εργασίας Δυτικού Τομέως Αθηνών 14/21.7.93)
 • Ειδικό Δελτίο Δημοσιεύσεως Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων (Υπουργείο Εργασίας, Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας, Νοέμβριος 1993), σελ. 665-6, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών, μελών του σωματείου 'Ένωση Μαγείρων και Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας Β. Ελλάδος 'Ή αναγέννησις' που απασχολούνται στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά εναγή Ιδρύματα του Δημοσίου και ΝΠΔΔ (Πράξη Κατάθεσης Επιθ/σης εργασίας Θες/κης ΠΚ 18/3.1.93)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 50/1994, Τεύχος 1206, σελ. 879 επ., Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 100/29.6.94)
 • Επιθεώρηση Ασφαλιστικού & Εργατικού Δικαίου (1994), Τεύχος 324ο (έτος 28ο), σελ. 979-80, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ' (Πράξη καταθέσεως στην Υποδ/ση Επιθ/σης Εργασίας Ανατολ. Τομέα Αθηνών 13/4.7.1994)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 50/1994, Τεύχος 1205, σελ. 793-4, Διαιτητική Απόφαση, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ξενοδοχείων κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης' (Πρακτικό καταθέσεως Επιθ/σεως Εργασίας Ν. Ηρακλείου 1/3.6.94)
 • Κώδικας Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου, Τόμος 53ος (1994), σελ. 283-4, Διαιτητική Απόφαση 'Όροι αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ΣΕΙΔ Πολεμικής Αεροπορίας περιοχής Κρήτης μελών Σωματείου "Αετός"
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 50/1994, Τεύχος 1207, σελ. 935-6, Διαιτητική Απόφαση 14/94 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων εκδοροτεμαχιστών κ.λπ. όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 8/1.7.94)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 50/1994, Τεύχος 1212, σελ. 1285, σελ. 1284-5, Διαιτητική Απόφαση 31/94, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών επιχειρήσεων εριοϋφαντουργίας όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 22/30.9.94)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 50/1994, Τεύχος 1212, σελ. 1285-1290, Διαιτητική Απόφαση 33/94 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ατμοπλοϊκών και πρακτορειακών επιχειρήσεων ακτοπλοίας όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 25/6.10.94).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 50/1994, Τεύχος 1207, σελ. 927-8, Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αισθητικών συμβούλων βιομηχανιών και αντιπροσωπειών καλλυντικών και αρωμάτων όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 118/28.7.94).
 • Ειδικό Δελτίο Δημοσιεύσεως Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων (Υπουργείο Εργασίας, Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας, Απρίλιος 1995), σελ. 198, Διαιτητική Απόφαση 5/95, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροσυγκολλητών στο Ναύσταθμο Κρήτης (Πράξη κατάθεσης 2/14.4.95 Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων'.
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 51/1995, Τεύχος 1228, σελ. 951, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας 'Υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών όλης της Χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 31/12.7.95).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 51/1995, Τεύχος 1227, σελ. 875-877, Διαιτητική Απόφαση 30/95, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας (εστιατόρια, καφενεία, κ.λπ.) (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 21/4.7.95
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 51/1995, Τεύχος 1231, σελ. 1145-1151, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (Πράξη καταθέσεων Υπ. Εργασίας 94/21.9.95)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 51/1995, Τεύχος 1229, σελ. 1021-1025, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 'Προσωπικού Πρακτορειακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (πλόων εξωτερικού) (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 89/10.8.95).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 51/1995, Τεύχος 1214, σελ. 37, Διαιτητική Απόφαση 35/94, ΄Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων επιχειρήσεων ποτοποιίας – οξοποιίας – οινοποιίας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας Ν. Ηρακλείου 3 / 4.11.94).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 52/1996, Τεύχος 1248, σελ. 693-699, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 48/23.5.1996).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 52/1996, Τεύχος 1253, σελ. 1038-1040, Διαιτητική Απόφαση 24/96, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Γουνοποιίας όλης της Χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 13/17.7.96).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 52/1996, Τεύχος 1251, σελ. 894επ., Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 'Υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 78/9.7.96)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 53/1997, Τεύχος 1273, σελ. 772-778, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 56/8.6.97).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 53/1997, Τεύχος 1274, σελ. 1006-1016, Διαιτητική Απόφαση 36/97, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και Γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 21/26.6.97).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 53/1997, Τεύχος 1272, σελ. 859-860, Διαιτητική Απόφαση 40/97, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Γουνοποιίας όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 26/2.7.97)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 53/1997, Τεύχος 1272, σελ. 861-3, Διαιτητική Απόφαση 43/97, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Γαντοποιίας κιβωτοποιίας, δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων και πλαστικών ειδών ταξιδίου όλης της χώρας (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 27/9.7.97).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 54/1998, Τεύχος 1302, σελ. 1611-17, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Γραφείων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών όλης της χώρας (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 134/2.12.98).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 54/1998, Τεύχος 1298, σελ. 1257-63, Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 102/13.8.98).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 54/1998, Τεύχος 1298, σελ. 1297-1300, Διαιτητική Απόφαση, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πάσης φύσεως εργαζομένων όλης της χώρας, με σύμβαση μισθώσεως εξηρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές και Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία και Γραφεία Ταξιδίων' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 30/13.8.98)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 55/1999, Τεύχος 1316, σελ. 942-4, Διαιτητική Απόφαση, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών που απασχολούνται στη Βιομηχανία' (Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 24/6.7.99)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 56/2000, Τεύχος 1336, σελ. 653-5, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών – χειριστών και βοηθών χειριστών Αντλιών Σκυροδέματος περιοχής Αττικής' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 28/16.5.2000).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 56/2000, Τεύχος 1335, σελ. 579-81, Διαιτητική Απόφαση 3/2000, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών μελών του ΣΤΕΒ που απασχολούνται στη Βιομηχανία' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 6/14.4.2000).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 56/2000, Τεύχος 1348, σελ. 1533-6, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των 'Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης' (Πράξη καταθέσεως Επιθ. Εργασίας Ηρακλείου Κρήτης 2/30.6.2000)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 56/2000, Τεύχος 1342, σελ. 1121-1122, Διαιτητική Απόφαση 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αισθητικών όλης της Χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 20/28.7.2000).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 56/2000, Τεύχος 1342, σελ. 1117-8, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Συμβολαιογραφεία' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 113/4.8.2000)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 57/2001, Τεύχος 1349, σελ. 28, Διαιτητική Απόφαση 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, μελετών και Διύλισης αργού πετρελαίου' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 34/5.12.2000)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 57/2001, Τεύχος 1349, σελ. 28, Διαιτητική Απόφαση 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις έρευνας, εξόρυξης, μελετών και Διύλισης αργού πετρελαίου' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 34/5.12.2000)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 56/2000, Τεύχος 1345, σελ. 1316-1321, 'Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 129/4.10.2000).
 • Ειδικό Δελτίο Δημοσιεύσεως Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων (Υπουργείο Εργασίας, Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας, Μάιος 2002), σελ. 196-7. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) (Πράξη κατάθεσης Επιθ. Εργασίας Δυτ. Τομέα Αθηνών 5/12.4.2001)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 57/2001, Τεύχος 1361, σελ. 913-6, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (1.6.01), 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών /τριών στις επιχειρήσεις Πλεκτού ενδύματος όλης της Χώρας για το 2001' (Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας 50/13.6.2001).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 57/2001, Τεύχος 1364, σελ. 1122-5, Διαιτητική Απόφαση 28/2001, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών, Ιατρικών εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων κ.λπ., όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 19/12.7.2001)
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 58/2002, Τεύχος 1383, σελ. 756-7, Διαιτητική Απόφαση 6/2002, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 2/29.5.2002).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 58/2002, Τεύχος 1394, σελ. 1723-5, Διαιτητική Απόφαση 41/2002, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που απασχολούνται στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων' (Πράξη καταθέσεως Τμ. Κοιν. Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών 27/31.10.2002).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 58/2002, Τεύχος 1388, σελ. 1264-5, Διαιτητική Απόφαση 23/2002, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκπαιδευτικών, εργαζομένων στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) όλης της Χώρας' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 16/22.7.2002).
 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τόμος 58/2002, Τεύχος 1388, σελ. 1259-60, Διαιτητική Απόφαση 17/2002, 'Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ' (Πράξη καταθέσεως Υπ. Εργασίας 8/2.7.02).
Κύλιση στην Αρχή